Kategoria: Zagadnienia międzywyznaniowe

Zwodniczy ekumenizm

Od kilku już miesięcy trwają przygotowania do jednego z największych festiwali chrześcijańskich w naszym kraju, który odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 czerwca. Jego organizatorem jest Fundacja Festiwal Nadziei przy współpracy z Billy Grahamem Evangelistic Association. Współorganizatorem tego ekumeniczno-ewangelizacyjnego festiwalu…

Kościół Boży Dnia Siódmego

Kościół Boży Dnia Siódmego (ang. Church of God (Seventh Day)) – kościół chrześcijański opierający swe wierzenia wyłącznie na Piśmie Świętym, podkreślający znaczenie przestrzegania biblijnego dekalogu, w tym przykazania o świętości dnia sobotniego.

Święta Wielkanocne a Biblia

W „Encyklopedii biblijnej” czytamy, że Wielkanoc to najważniejsze „chrześcijańskie święto upamiętniające zmartwychwstanie Chrystusa. Święto to wiąże się z żydowską Paschą (hebr. pesach, gr. pascha), gdyż według Ewangelii ostatnie dni życia Jezusa mają związek z Paschą” (Prymasowska seria biblijna, s.1336). Kościół…

Formalizm religijny a chrzest / zanurzenie

Czy Jezus nie popierał czasem formalizmu religijnego, skoro mówił o chrzcie? Dlaczego w jednym miejscu mówi, że wystarczy czcić Boga w duchu i w prawdzie, a gdzie indziej wzywa do wypełniania przykazań i chrztu? Jaki to ma sens? Czy sama…

Mówienie językami

W mieście w którym zamieszkuję jest Kościół Zielonoświątkowy. Byłam w nim wraz z moją znajomą na nabożeństwie. Jakże byłyśmy zaskoczone i zdziwione, gdy doszło tam do wspólnej modlitwy w języku dla nas niezrozumiałym. Proszę o wyjaśnienie zjawiska mówienia językami. Jakimi…

Kościół a polityka

Czy rzeczą właściwą z punktu widzenia Biblii jest faworyzowanie przez polityków doktryny kościelnej i wprowadzanie w życie dogmatów katolickich? Czy media religijne powinny zajmować się sprawami politycznymi ,,w trosce o dobro wspólne”?  O ile w ramach państwa teokratycznego w okresie…

Kiedy wiara jest grzechem?

Na podstawie rachunku prawdopodobieństwa zakładam, że Bóg istnieje. Zastanawiam się jednak nad tym, jak czuje się Bóg Ojciec, jeśli myślenie zastępujemy wiarą. Czy nie jest tak, że taka wiara jest grzechem, a wiara fanatyczna – na przykład w wydaniu ojca…

Państwo – Biblia – Kościół

Interesuje mnie związek religii z polityką, Kościoła z państwem – czyli jego początki, rozwój i skutki – oraz czy Biblia, a głównie Nowy Testament, uzasadnia istnienie państwa wyznaniowego, czy raczej mówi o rozdziale Kościoła od państwa? Zacznijmy od stwierdzenia, że…

Kres religii

Od kilkudziesięciu lat w tzw. chrześcijańskim świecie obserwuje się coraz większe zobojętnienie religijne. Interesuje mnie, co powoduje ten stan rzeczy? Czyżby zapowiadało ono całkowity kres religii?     To prawda, że w ostatnich kilkudziesięciu latach proces zobojętnienia religijnego objął prawie

Msza

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wypowiedział znamienne słowa: ,,Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.(…) to jest krew moja” (Mt 26,26.28). Analogiczne słowa padają w Ewangelii Jana (6,54-56). Moje pytanie brzmi: czy Jezus użył w tych słowach przenośni, czy zalecał kanibalizm, czy…

Spowiedź

Interesuje mnie sakrament pokuty. Chciałbym wiedzieć czy spowiedź uszna ma biblijne podstawy, a jeśli nie, to kiedy została wprowadzona i jak należy interpretować słynny fragment: ,,Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane” (J 20,23)? Zacznijmy od…