O nas

Print Friendly, PDF & Email

logo2

Mesjańskie Zbory Boże – to chrystiański/mesjański związek wyznaniowy o charakterze ewangelikalnym i unitariańskim (antytrynitarnym), głoszący konieczność przestrzegania biblijnego Dekalogu, w tym przykazania o święceniu Szabatu, rozumianego jako dzień sobotni. Pismo Święte uważane jest za jedyny i ostateczny autorytet. Celem Zborów Bożych jest dążenie do ideału Wspólnoty I wieku n.e., przy jednoczesnym zachowaniu autonomii lokalnych zborów (kongregacjonalizm).

Nauka

Przekonania Zborów Bożych, zgodnie z protestancką zasadą sola scriptura, oparte są wyłącznie na Biblii, uznawanej za natchniony zbiór składający się z ksiąg Pism Hebrajskich (tzw. Starego Testamentu) oraz ksiąg Pism Mesjańskich (tzw. Nowego Testamentu). Zbory Boże uznają Jeszuę Pomazańca jako Syna Bożego oraz jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem Jahwe a ludźmi. Działalność Tchnienia Świętego, zgodnie z doktryną Zborów Bożych, uwidacznia się w społeczności zbawionych poprzez owoce i dary natchnione. Zbawienie uznawane jest za dar łaski Bożej, przyjmowany przez wiarę. Ważny element doktryny Zborów Bożych stanowi nauka o nowonarodzeniu, które dokonuje się w życiu wierzącego i skruszonego grzesznika w odpowiedzi na jego szczerą modlitwę i osobiste przyjęcie Jeszuy Mesjasza jako Pana i Zbawiciela. Tylko osoby nawrócone i świadome swojej decyzji mogą przyjąć zanurzenie. Każdy nowo narodzony chrystianin otrzymuje zadatek Tchnienia Świętego, jako „rękojmię zbawienia i dziedzictwa”. Zbory Boże wierzą, że w skład powszechnej Wspólnoty Bożej wchodzą wszyscy narodzeni z wody i z Tchnienia chrystianie, niezależnie od ich przynależności konfesyjnej. Za jedyną głowę Wspólnoty Mesjańskiej uważa się Jeszuę Mesjasza. Uznaje się ponadto zasadę powszechnego kapłaństwa wierzących, równości wszystkich przed Bogiem oraz niezależności i autonomii lokalnych zborów, przy równoczesnej współpracy między nimi, celem wzajemnego budowania się oraz umacniania w wierze i służbie. Mesjanie odrzucają pogląd, że tzw. dusza ludzka jest nieśmiertelna (kondycjonalizm), gdyż hebr. nefesz a gr. psyche znaczy po polsku “osoba żyjąca, istota” a ta przecież umiera (zarówno ciało jak i psychika).

Mesjańskie Zbory Boże są wspólnotą sabatariańską. Podkreślają w swej nauce i praktyce ważność zachowywania literalnej, biblijnej wersji dziesięciu przykazań Bożych, jako wyrazu posłuszeństwa woli Bożej. Dekalog uznawany jest jako niezmienne w czasie i nadal obowiązujące Boże prawo moralne. Mesjanie przestrzegają sobotę jako dzień święty. Określany jest on w księgach Pism Hebrajskich jako „dzień Pański” oraz „siódmy dzień tygodnia” (zgodnie z biblijną rachubą). Okres ten, poświęcany jest w sposób szczególny na uwielbienie Boga i odpoczynek od zajęć całego tygodnia. W dniu tym odprawiane są zgromadzenia, na które składa się studium Biblii, kazania, pieśni, modlitwy itp. Mesjanie uważają także za stosowne przestrzeganie “diety biblijnej”, mającej związek z biblijnym prawem czystości pokarmów – wyklucza ona m.in. spożywanie krwi oraz zwierząt określanych przez Biblię jako nieczyste (m.in. wieprzowiny).

Praktykuje się dwa ustanowienia (obrzędy):

  • zanurzenie nawróconych osób w wieku świadomym (tzw. chrzest),
  • Wieczerzę Pańską pod postaciami chleba i wina, której towarzyszy wzajemne umywanie nóg, obchodzoną raz w roku w dniu 14 Nisan

Zbory Boże podkreślają znaczenie prowadzenia uświęconego i pobożnego życia w zakresie osobistym, rodzinnym, zborowym oraz społecznym. Mesjanie nie używają tytoniu, alkoholu oraz narkotyków. Praktykują modlitwę, post oraz rozważanie Słowa Bożego. Kładą nacisk na konieczność stałej łączności z Bogiem i codzienne jej odnawianie. Powstrzymują się także od służby wojskowej. Uważają, że każdy chrystianin zobowiązany jest do wspierania dzieła ewangelizacji więc każdy powinien być czynnie zaangażowany w służbę głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Zbory Boże chcą dotrzeć do każdego miasta w Polsce i zakładać tam nowe zbory. W tym celu zakładają najpierw Punkty Misyjne które później przekształcają się w zbory.

Eschatologia wyznania zakłada widzialne i powszechne powtórne przyjście Chrystusa oraz zmartwychwstanie wszystkich ludzi: sprawiedliwych do żywota wiecznego, a niesprawiedliwych na wieczne zatracenie (unicestwienie). Nagrodą dla zbawionych będzie życie wieczne na nowej ziemi.

Zbory Boże łączą się duchowo ze wszystkimi społecznościami chrześcijańskimi, które przestrzegają dziesięciu przykazań i święcą dzień sobotni, współpracując z nimi i jednocząc się w składaniu świadectwa o swej wierze.

Działalność

Zbory Boże spotykają się na zgromadzeniach w dniu sobotnim, aby studiować Pismo Święte bez pomocy jakichkolwiek publikacji, modlić się wspólnie, śpiewać pieśni, słuchać kazań i wykładów. Wydawane jest czasopismo w nakładzie 200-300 egz. – Łącznik Biblijny – które informuje o życiu Zborów Bożych w Polsce oraz omawia zagadnienia biblijne. Redaktorem pisma jest Bolesław Parma.

Kwestie prawne

Zbory Boże są społecznością o uregulowanej sytuacji prawnej, działającą legalnie na terenie całej Polski. Wpisane są do Rejestru Kościołów i i innych związków wyznaniowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod nr 63.

Zbory i Punkty Misyjne

Dane teleadresowe w zakładce KONTAKT.

Nasz stosunek do innych

oparty jest na następujących przykazaniach:

„Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie jest bowiem Prawo i Prorocy” (Mt 7.12);

„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mt 22.39, por. 1 J 4.20);

„Póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najbardziej domownikom wiary” (Gal 6.10);

„Zanoście błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości”(1Tm 2.1-2).

Jako Społeczność ewangeliczna przekonani jesteśmy, że szczególnym zadaniem wierzących jest ewangelizacja oraz głoszenie innym całej woli Bożej (por. Ez 3.18; Dz 20.26-27). Bóg „chce [bowiem], aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”(1 Tm 2.4). W tym też celu przyszedł Jeszua Mesjasz. Oto co powiedział: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (J 18.37, por. J 17.17; Mt 22.16).

Według Ewangelii mamy więc postępować podobnie, czyli nauczać tylko tego, czego nauczał sam Mesjasz (Mt 28.19-20). Sługa nie jest bowiem większy od Pana swego (Mt 10.24-25).