Bóg a sąd nad Kanaanem

jerycho

Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle krwawych i bulwersujących scen ? Czy nie świadczą one przeciwko Bogu i o Jego okrucieństwie, skoro pozwolił Izraelitom wytępić ludy Kanaanu, łącznie z kobietami i dziećmi? Czy sceny takie nie dyskredytują Boga oraz samej Biblii? 

Czytaj więcej…

Czy Jezus się pomylił?

Dlaczego w artykule ,,Omylni apostołowie?”  przemilczał Pan fakt, że w świetle ewangelii synoptycznych mylił się również Jezus? Czyż nie dowodzą tego słowa Jezusa: ,,Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy” (Mk 9,1 por. Mt 16,28; Łk 9,27; J 16,16)?

Czytaj więcej…

Zakaz mordowania

„Nie wolno ci mordować” – tak brzmi szóste przykazanie (kolejność biblijna) Dekalogu (Wj 20.13) w tłumaczeniu hebrajskim („Tora Pardes Lauder”). Jak należy je rozumieć, uwzględniając zarówno egzegezę judaistyczną, jak i chrześcijańską? Czy i kiedy wolno pozbawić człowieka życia? Czy przykazanie to zakazuje na przykład kary śmierci? 

Czytaj więcej…

Jeszcze raz o przeznaczeniu

Interesuje mnie temat przeznaczenia. Chodzi mi zarówno o aspekt biblijny sprawy, to że niektórzy chrześcijanie wierzą, iż jednych Bóg wybiera do zbawienia, a innych do potępienia, jak i aspekt popularny – tak jak w ludowym powiedzeniu, że coś komuś ,,jest przeznaczone”, jakoby przez Opatrzność. Co w rzeczywistości Biblia mówi na ten temat?

Czytaj więcej…

Czy istnieje przeznaczenie?

Jeśli Bóg ma określone zadania dla wybranych ludzi, a nie ponosi od­powiedzialności za ich nieszczęścia, to jak rozumieć skazanie Jezusa? Wszak ewangeliści wielokrotnie podkreślają: ,,I wypełniło się Pismo”. Z kolei przy opisie plag egipskich podkreśla się, że mimo nieszczęść, jakie spadły na Egipt, faraon zaciął się w sobie tylko dlatego, że Jahwe tak chciał (Wj 8,15; 9,12). Czy więc wypełnienie się proroctw to dowód na istnienie przeznaczenia także w naszym życiu?

Czytaj więcej…

To jest ciało moje, … to jest krew moja – jak rozumieć?

W jednym ze swoich wcześniejszych artykułów wspomniał pan o soborze laterańskim (1215 r.), podczas którego został sformułowany dogmat o transsubstancjacji, czyli przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Dodał Pan, że sakrament ten nie tylko nie ma uzasadnienia w Biblii, ale przeczy również zdrowemu rozsądkowi. Argumentację swą poparł Pan twierdzeniem, że jakkolwiek Chrystus nakazał spożywać chleb i wino, to jednak słowa: „To jest ciało moje…To jest krew moja” należy rozumieć w sensie metaforycznym, przenośnym, ponieważ  powiedział On również: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22.19). Pańskie podejście do tego tekstu wzbudziło we mnie jednak pewien niepokój, bo zarówno Ewangelia św. Mateusza (26.26-28), jak i Ewangelia św. Marka (14.22-24) nie zawiera słów o pamiątkowym charakterze Ostatniej Wieczerzy. Skąd zatem wziął Pan owo twierdzenie, gdyż trudno mi uwierzyć, aby Pismo zawierało w sobie jakieś manipulacje dotyczące właśnie omawianego fragmentu? Czy nie jest to próba świadomego wprowadzenia czytelnika w błąd?

Czytaj więcej…

Zmartwychwstanie Jezusa – w duchu czy w ciele?

Interesuje mnie zmartwychwstanie Jezusa. Według Ewangelii Łukasza, Jezus zmartwychwstał w ciele (Łk 24.3-4,36-43, por. Dz. 1.6-11). Apostoł Piotr twierdzi jednak, że Jezus ,,w duchu został przywrócony życiu” (1 P 3.18). Natomiast ap. Paweł twierdzi wręcz, ,,że ciało i krew nie mogą odziedziczyć  Królestwa Bożego” (1 Kor 15.50). Nasuwa się pytanie: jak było naprawdę? Poza tym, jeśli Jezus został ożywiony w duchu, to gdzie się podziało Jego ciało?

Czytaj więcej…

Eutanazja a stanowisko Biblii

Ostatnio w mediach podano że Dania chce dopuścić do możliwości wykonywania eutanazji na chorych dzieciach. W Holandii eutanazja dla chorych dzieci jest dopuszczalna od 12 roku życia.  

Mam kilka pytań: czy Biblia mówi coś o eutanazji? Czy w obliczu nieustającego cierpienia jest ona dopuszczalna? 

Czytaj więcej…

Życie wieczne i 144 tysięcy wybranych

 

144

Jestem stałym czytelnikiem Pana artykułów. Po przeczytaniu jednego z nich mam kilka wątpliwości. Uważam, że życie wieczne a nieśmiertelność to dwa różne pojęcia, ponieważ życie wieczne otrzymają ci, którzy podporządkują się całkowicie zasadom ustalonym przez Chrystusa (w przyszłym tysiącletnim okresie panowania Królestwa Bożego), a nieśmiertelność będzie udziałem wyłącznie „maluczkiego stadka”, czyli 144 tysięcy wybranych spośród wszystkich narodów ziemi, stanowiących Kościół Chrystusowy. Takie pojęcie, jak „pierwsze zmartwychwstanie” odnosi się więc do nieśmiertelności, natomiast „drugie zmartwychwstanie” dotyczy życia wiecznego. I podobnie jest z zarówno „pierwszą śmiercią”, jak i „drugą śmiercią”. Interesuje mnie pańskie stanowisko w tej sprawie.

Czytaj więcej…

 

Piotr a Opoka

pobrane

W jednym z pańskich artykułów czytałem, że Piotr nie został ustanowiony papieżem. Ale przecież w Nowym Testamencie czytamy, że został on nazwany opoką (Mt 16.18). Dana mu też została moc prawodawcza (Mt 16.19) i  władza pasterska (J 21.15-17). Ponadto, jak wynika z Dziejach Apostolskich, to on przewodził wczesnemu Kościołowi. Czy fakty te nie są dość oczywiste?

Czytaj więcej…

Zakaz transfuzji krwi a Biblia

pobrane

Mam pytanie: Czy ewangeliczni chrześcijanie mogą korzystać z transfuzji krwi? Pytam o to, ponieważ moi znajomi (świadkowie Jehowy) twierdzą, że jest to ciężki grzech, za który grozi wykluczenie ze zboru, a w wieczności – potępienie. Według nich świadek Jehowy musi odmówić przyjęcia krwi nawet wtedy, gdy jest pewne, że skończy się to śmiercią. Czy w świetle Pisma Świętego takie stanowisko jest właściwe?

Sąd a wieczne męki

hell

Zauważyłam, że ludzie lubią się oszukiwać, twierdząc, że Bóg jest tak miłosierny, więc wiele wybaczy. Czy słusznie zatem sądzę, na podstawie Biblii (Iz 66.6,24; Mk 9.43-48; Ap 20.10), że Bóg Jahwe ukarze wszystkich potworów (np. Hitler, Stalin, inkwizytorzy etc.) za ich straszne czyny w ten sposób, że nie zginą jak inni grzesznicy, lecz będę cierpieć wieczne męki?

 

Czytaj więcej…