Zasady Wiary

W  CO  WIERZYMY?

Nasze Zasady Wiary:

 1. BIBLIA

Wierzymy, że jedynie Biblia (Pisma Hebrajskie i Pisma Mesjańskie) zawiera Słowo Boże. Uznajemy, że całe Pismo Święte jest natchnione oraz jest podstawą wiary i moralności i jest wystarczające do zbawienia. (2 Tym. 3,15-17; 1 Tes. 2,13; Rzym. 10,17; 2 P. 1,19-21; Mt. 22,29; J. 5,39; 20,30-31; Przyp. 30,5-6);

 1. BÓG JAHWE

Wierzymy, że istnieje jeden prawdziwy, wszechmogący, wszechwiedzący i najwyższy Bóg Ojciec, Jahwe który stworzył świat i człowieka. Odrzucamy natomiast nauki o Trójcy i Modaliźmie. (Wj. 20,2-3; 5 Pwt. 6,4; Ps. 83,19; Iz. 45,5; Mk. 12,29; J. 17,3; 4,24; 1,18; 17,11.25; 20,17; 1 Tym. 1,17; 6,16; 1 Kor. 8,6; 11,3; Mt. 6,9; 23.9; Obj. 1,1; 3,12; 4,10-11; Przyp. 30,4);

 1. SYN BOŻY – MESJASZ

Wierzymy, w Jeszuę Mesjasza, Pana i Zbawiciela, jednorodzonego Syna Bożego, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, który oddał swoje życie za grzechy świata, który został posłany przez Boga Jahwe i jest Pomazańcem Boga (Ps. 2,2), Synem Boga (Ps. 2,7) i Sługą Boga Jahwe (Iz. 42,1-6). Wierzymy, że Jeszua jako doskonały człowiek posiada boską (bezgrzeszną) naturę do której i my powinniśmy dążyć. Nie jest jednak Bogiem, ale pośrednikiem do Boga. (J. 1,18; 3,16; Gal. 4,4-5; 3,13; Kol. 2,9-10; Hebr. 5,9; 1 P. 1,18-19; Ef. 3,19; 2 P. 1,4; 1 Kor. 15,22.45; 1 Tym. 2,5-6; J. 14,6; Dz. 4,12);

 1. TCHNIENIE ŚWIĘTE

Wierzymy, że Tchnienie Święte (tzw. Duch Święty), jest wpływem i obecnością Bożą skutecznie oddziaływującą i uzewnętrzniającą się w owocach i darach Tchnienia. Wierzymy, że człowiek może mieć nie tylko zadatek Tchnienia Bożego, ale może być też zanurzony w Tchnieniu Świętym (napełniony Tchnieniem Świętym). Dowodem obecności Tchnienia Świętego w życiu wierzącego jest wiara w Pomazańca Jeszuę i posłuszeństwo Bogu, a owocem Tchnienia Bożego jest miłość (J. 14,16-18.26; 15,26; 16,7-11.13; Dz. 1,4-5.8; 2,1-4.38-39; 5,32; 1 Kor. 12,7-11; Gal. 5,22-23);

 1. ZBAWIENIE

Wierzymy, że zbawienie jest darem łaski Bożej przez wiarę. Dokonuje się ono przez narodzenie się na nowo z wody i z Tchnienia z chwilą upamiętania i przyjęcia Jeszuy jako Pana i Zbawiciela. Nowonarodzenie jest procesem zapoczątkowanym przez Boga, a zakończonym decyzją człowieka wyrażoną w zanurzeniu wodnym. Każdy nowonarodzony otrzymuje zadatek Tchnienia Świętego (pieczęć), które jest rękojmią zbawienia i dziedzictwa (Ef. 2,8-10; 1,13-14; J. 3,3-8; 1,12-13; Dz. 2,38-39; 2 Kor. 1,22);

 1. ZGROMADZENIE

Wierzymy, że Ciało Mesjasza, składające się ze wszystkich nawróconych i zanurzonych, którego jedyną głową jest Jeszua, istnieje i działa lokalnie (zbór) i powszechnie (wszyscy nawróceni i zanurzeni na świecie). Wierzymy w powszechne kapłaństwo wierzących, autonomię lokalnego zboru z równoczesnym uznaniem potrzeby współpracy z innymi wierzącymi, celem umocnienia świadectwa wiary i służby (1 Kor. 12,12-13.27; Ef. 2,20-22; 5,23-32; 1 P. 2,9);

 1. POSŁUSZEŃSTWO BOGU

Wierzymy, że wyrazem posłuszeństwa Bogu jest przestrzeganie moralnego i wiecznego Prawa Bożego, które wyraża naturę Boga, m.in.: a) przykazań miłości Boga i bliźniego, b) dziesięciu Przykazań Bożych (biblijnego Dekalogu) z Szabatem, czyli sobotą jako dniem siódmym włącznie, c) przykazań dotyczących diety biblijnej i naszego zdrowia (Wj. 20,1-17; 31,18; Pwt. 4,2.12-13; 31,24-26; 47,3-21; Kpł. 11,1-47; Mt. 22,36-40; 1 Kor. 7,19; 1 J. 5,3; Obj. 12,17; 14,12);

 1. USTANOWIENIA BIBLIJNE

Wierzymy, że Pismo Święte nakazuje przestrzegać następujące ustanowienia: a) zanurzenie na odpuszczenie grzechów, jako świadomy i dobrowolny akt wiary, dokonywane w imieniu Jeszuy (Mk. 16,15-16; Dz. 2,38; 19,5), b) pamiątkę śmierci Pańskiej – Paschę, czyli Wieczerzę Pańską spożywaną raz w roku w dniu 14 Abib/Nisan wg kalendarza biblijnego, pod postaciami przaśnego chleba i wina, połączoną z umywaniem nóg (Łk. 22,14-20; J. 13,1-17; 1 Kor. 10,16-17; 11,23-26; Wj. 12,1-28), c) wkładanie rąk w różnych okolicznościach (Dz. 6,1-6; 8,14-17; 9,17; 13,1-3; 1 Tym. 4,14; 5,22);

 1. UŚWIĘCENIE

Wierzymy, że jesteśmy powołani do świętego i pobożnego życia, które jest następstwem naszego zbawienia i przejawia się w stosunkach z innymi ludźmi, w naszym postępowaniu, słownictwie, skromnym ubiorze i wyglądzie, szanowaniu własnego ciała, zdrowia i życia ludzkiego, w promowaniu wartości rodziny i małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, biblijnego wychowania i karcenia dzieci. Dlatego też powstrzymujemy się od przekleństw, nikotyny, narkotyków i zachowujemy wstrzemięźliwość alkoholową, dbamy o zdrowe odżywianie, nie robimy tatuaży, nie wbijamy metalu do ciała (kolczyki), nie dokonujemy aborcji i eutanazji, nie uczestniczymy w służbie wojskowej i wojnach. Sprzeciwiamy się niemoralności, pornografii, promowaniu związków homoseksualnych, rezygnacji z posiadania potomstwa, ideologii gender, zacieraniu różnic między płciami, tzw. bezstresowemu wychowaniu zakazującemu karania cielesnego dzieci. Wyrażamy potrzebę stałej łączności z Bogiem przez modlitwę, post, rozważanie Słowa Bożego i uczestniczenie w zebraniach zboru (1 P. 1,15-16; 2,12-17; 1 Kor. 6,9-11; Gal. 6,10; Mt. 6,5-18; 4,4; 26,52; Rzym. 1,25-32; Kpł. 18,22; 20,13; Ef. 5,22-33; 1 Tym. 2,8-15; 1 P. 3,1-7; Przyp. 23,13-14; Rdz. 1,27-28; 2,24; 35,2-4; Ps. 127,3-5);

 1. GŁOSZENIE

Wierzymy, że Jeszua Pomazaniec, wychodząc naprzeciw potrzebie zbawienia człowieka, zobowiązał nas do aktywnego zaangażowania się na rzecz misji i głoszenia dobrej nowiny Boga, a także do finansowego wspierania dzieła ewangelizacji. Każdy wierzący obowiązany jest więc do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym i o tym czego dokonał dla nas Jeszua, a także do głoszenia biblijnej nauki. Odpowiedzialnością zborów i poszczególnych wierzących jest rozwijanie służby głoszenia i docieranie z prawdami biblijnymi do miast i wiosek w swojej okolicy (Mt. 28,19-20; Mk. 16,15-16; Łk. 4,43; Dz. 1,8; 1 Kor. 9,14.16; 2 Kor. 9,6-8);

 1. SPRAWY OSTATECZNE

Wierzymy, że Pan Jeszua przyjdzie powtórnie w sposób widzialny (J. 14,1-3; Dz. 1,9-11; Mt. 24,29-31); że nastąpi zmartwychwstanie i sąd sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ostateczną nagrodą dla człowieka będzie życie wieczne na nowej ziemi, a ostateczną karą, śmierć wieczna. Wierzymy, że z chwilą śmierci człowieka umiera ciało i cała istota żyjąca (tzw. dusza), a nieśmiertelność dostaną tylko osoby zbawione, w dniu zmartwychwstania sprawiedliwych. (Dn. 12,2; J. 5,28-29; Obj. 20,11-15; 21,1-8).

 

Do ściągnięcia plik pdf z Zasadami Wiary (rozszerzone zasady wiary, z którymi się zgadzamy jako Zbory Boże w Polsce, to faktycznie zasady wiary Kościoła Bożego w USA). Kliknij tutaj:  ZASADY WIARY ZBOROW BOZYCH CHDS

NASZ STOSUNEK  DO  INNYCH

oparty jest na następujących przykazaniach:

„Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie jest bowiem Prawo i Prorocy” (Mt 7.12);

„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mt 22.39, por. 1 J 4.20);

„Póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najbardziej domownikom wiary” (Gal 6.10);

„Zanoście błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości”(1Tm 2.1-2).

Jako Społeczność ewangeliczna przekonani jesteśmy, że szczególnym zadaniem wierzących jest ewangelizacja oraz głoszenie innym całej woli Bożej (por. Ez 3.18; Dz 20.26-27). Bóg „chce [bowiem], aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”(1 Tm 2.4). W tym też celu przyszedł Jeszua Mesjasz. Oto co powiedział: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (J 18.37, por. J 17.17; Mt 22.16).

Według Ewangelii mamy więc postępować podobnie, czyli nauczać tylko tego, czego nauczał sam Mesjasz (Mt 28.19-20). Sługa nie jest bowiem większy od Pana swego (Mt 10.24-25).