Europa w proroctwach – Księga Daniela

 Bardzo często słyszy się, że zjednoczenie Europy, to wypełnienie dawno temu zapowiedzianych proroctw. Czy jest tak w istocie? A jeśli tak, to które proroctwa o tym mówią? No i skąd pewność, że nie były one spisane już po faktach?

Przede wszystkim chodzi tu o proroctwo z drugiego rozdziału Księgi Daniela, które dokładnie zapowiada zjednoczenie państw powstałych po upadku Imperium Rzymskiego (476 r.). Proroctwo to podaje bowiem dokładny zarys historii świata od czasów Nabuchodonozora (Nebukadnesara), króla Babilonu, aż do czasów nam współczesnych. Przekazane zaś ono zostało w słynnym śnie królowi babilońskiemu, który zastanawiał się nad przyszłością własnego królestwa (2.29). Warto w tym miejscu podkreślić, że chociaż przypisywanie snom ludzkim wróżebnego znaczenia jest oczywistym zabobonem, Bóg czasami objawiał swą wolę również przez sny (por. Rdz 15.12-15; 28.12-15; 37.5-11; 41 rozdz.; Sdz 7.9-14; 1 Krl 3.5; Job 4.13-14; 33.14-17; Dn 7 rozdz.; Dz 16.9-10; 18.9-10). Co ciekawe również greccy filozofowie i uczeni wierzyli w nadprzyrodzone sny. Wielką rolę przypisywał im na przykład Platon, Arystoteles i Hipokrates. Uważali oni bowiem sny za środki jednoczące człowieka z niebem.  Spójrzmy zatem na treść snu Nabuchodonozora …

Czytaj więcej…